English (United States)   fa-IR

مقالات

همانطور که در بخش های دیگر ذکر شد، اعضای تیلو تنها وکلای فعال در امر وکالت نبوده و دارای سابقه فعالیت های گسترده در زمینه ترویج مطالعات حقوقی نیز می باشند. اعضای موسسه کتب و مقالات متعددی در سطوح ملی و بین المللی در مجلات معتبری همچون مجله حقوق بین الملل فلوریدا، مجله حقوق تجارت نوردیک، مجله حقوقی دانشگاه تهران و ... به چاپ رسانده اند که نمونه هایی از این پژوهش ها در بخش های آتی در دسترس می باشد.

شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولائی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 1، شماره3، بهار 1392، صفحات 35- 64.

چکیده
یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعده تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیان دیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعه زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانه¬هایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت. باید توجه داشت که تکلیف زیان¬دیده به کاسـتن از خسـارت، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفه تقلیل از سوی زیاندیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـیکوشـد بـا مطالعه تطبیقی و نگاهی به اسناد بین المللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده مورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟  
 

کد مطلب : 3206  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 4746   |   تاریخ درج: جمعه, فروردين 16, 1392   |   ساعت: 12:00 ق.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر پشتیبانی پورتال

 

شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولائی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 1، شماره3، بهار 1392، صفحات 35- 64.


چکیده
یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعده تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیان دیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعه زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانه¬هایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت. باید توجه داشت که تکلیف زیان¬دیده به کاسـتن از خسـارت، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفه تقلیل از سوی زیاندیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـیکوشـد بـا مطالعه تطبیقی و نگاهی به اسناد بین المللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده مورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند.

Share نسخه مخصوص چاپ